• image

  Peletové kachle

  Teplovzdušné a teplovodné kachle Mareli sú perfektnou kombináciou štýlu, dizajnu a kvality.
 • image

  Peletové kotly Rubynor ECOSTAR

  Séria kotlov na pelety Rubynor ECOSTAR - 12 kW , 18 kW, 24 kW, 30 kW a 35 kW od spoločnosti Mareli
 • image

  Kombinované kotly - drevo+pelety

  Séria kombinovaných kotlov CB od spoločnosti Mareli je charakteristická ich pevnou konštrukciou z nehrdzavejúcej ocele, ako aj vysokou účinnosťou.
 • image

  Peletové horáky

  Horáky na pelety série SMB od firmy Mareli sú navrhnuté tak, aby boli ľahké a pohodlné na používanie.
 • 1

PREČO ZVOLIŤ PRODUKTY MARELI ?

converging down arrows alpha

dizajn Moderný dizajn

Moderný dizajn produktov Mareli je jedinečnou voľbou pre Váš domov.                                                                                                          

ovladanie 1 Intuitívne ovládanie

Produkty spoločnosti Mareli poskytujú zákazníkovi maximálnu jednoduchosť v ovládaní.                                     

servis Záručný a pozáručný servis

Zákazníkom, ktorí sa rozhodnú pre naše produkty poskytujeme záručný ako aj pozáručný servis na naše produkty.

kvalita Vysoká kontrola kvality

Každý výrobok je testovaný podľa Európskych noriem kvality.

doprava Rýchla doprava

Doprava k zákazníkovi je realizovaná v čo najkratšom čase.                                                                                          

ucinnost Vysoká účinnosť

Vďaka inovatívnym technológiám, ako je 5-stupňová modulácia paliva, produkty Mareli dosahujú maximálnu účinnosť.

 

 

Prečo sa rozhodnúť pre značku Mareli? 

Všeobecné obchodné podmienky

Doprava tovaru a jej cena

Doba dodania tovaru je obvykle do 14 dní.

Obchodné podmienky

1. Objednávka

Objednávkou si zákazník vyberie tovar, objednávku potvrdí odoslaním emailu na email predajcu uvedený na webstránke predajcu.

Zrušenie objednávky

Zákazník aj dodávateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť. Zrušenie objednávky po okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka a za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú.

2. Zaslanie tovaru

Dodacie lehota

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prepravných možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe, obvykle do 14 dní od záväzného potvrdenia objednávky. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú si zákazník stanovil na objednávke.

Spôsob dopravy

Dopravu na určenú adresu zaisťuje dodávateľ, a to na území celej Slovenskej republiky. Náklady na dopravu sa líšia podľa zvoleného druhu tovaru (objem a váha) podľa zmluvných podmienok konkrétneho odberateľa.

Spôsob uhradenia ceny tovaru

Zákazník uhradí cenu za tovar v plnej výške poukázaním kúpnej ceny na účet dodávateľa pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad. Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.

3. Prevzatie tovaru

Zákazník je povinný prezrieť si tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, zákazník za prítomnosti dopravcu je povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom.

Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Zákazník má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

Podpísaním dodacieho listu zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že ho prijal mechanicky nepoškodený. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy sa neberie ohľad, budú zamietnuté.

4. Záručné podmienky a reklamácie

Ručiteľ poskytuje kupujúcemu záruku na predaný výrobok podľa zásad a podmienok stanovených záručnými podmienkami.

Dodávateľ zaručuje správne fungovanie kotla, za predpokladu dodržania podmienok určených v návode na obsluhu, a to najmä v rozsahu parametrov týkajúcich sa paliva, komína, teploty vratnej vody a pripojenie do systému ústredného vykurovania, hodnoty komínového ťahu a teploty spalín.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie mechanických súčiastiek, ako sú: skrutky, matice, rukoväte, šamotové a betonovej katalyzátory, tesniace prvky, pohyblivé rošty, deflektor plameňa so závesom, závlačky, svorníky, kliny, kondenzátory, zapaľovače, lakované povrchy (vonkajšie steny kotla a zásobníka paliva), teplomer spalín, utesňovacie povrazy.. Táto záruka sa taktiež nevzťahuje na prvky elektrického vybavenia - na tieto je poskytovaná samostatná záruka výrobcu daného zariadenia.

Montáž neoriginálnych náhradných dielov, svojpomocné opravy alebo zásah do konštrukcie kotla v čase trvanie záruky má za následok jej stratu.

Aby ste zabezpečili bezproblémovú pozáručnú prevádzku kotla, odporúčame používať len originálne náhradné diely.

Na zariadenie sa nevzťahuje záruka, ak reklamovaná porucha vznikla v dôsledku mechanického alebo tepelného poškodenia, vykazuje známky požiaru, zaplavenia, známky pôsobenia agresívnej atmosféry (vrátane výparov z kanalizačných nádrží), známky korózie vzniknuté v dôsledku používania mokrého paliva (zásobník paliva, potrubie šnekového dopravníka ), použitie chemických prostriedkov alebo vykazuje známky prepätia.

Záruka sa nevzťahuje na kotly, ktoré boli poškodené aj v dôsledku:

- Nesprávnej prepravy vykonanej alebo zadanej kupujúcim

- Chybné montáže vykonané neoprávnenou osobou

- Nesprávne svojpomocné opravy

- Nesprávnej prevádzky a iných príčin, ktoré sa netýkajú výrobcu

Záručná doba sa počíta odo dňa predaja

a) 2 roky alebo 5 rokov s predĺženou zárukou na tesnosť všetkých výmenníkov tepla, pri montáži s ochranou spiatočky a termostatickým ventilom),

b) 2 roky (24 mesiacov) na ostatné súčiastky a na správne fungovanie,

c) 1 rok na pohyblivé časti, ktoré sú súčasťou výbavy kotla (pohyblivý rošt, keramický žhavič, fotosenzor a pod.)

V prípade vzniku poruchy sa predlžuje záruka na zariadenie o dobu potrebnú k jej oprave.

Po dobu trvania záruky dodávateľ poskytuje bezplatnú opravu, odstránenie fyzickej poruchy predmetu zmluvy, a to do:

a) 14 dní od dátumu nahlásenia, pokiaľ odstránenie poruchy nevyžaduje výmenu konštrukčných prvkov predmetu zmluvy,

b) 30 dní od dátumu nahlásenia, pokiaľ odstránenie poruchy vyžaduje výmenu konštrukčných prvkov.

Nahlásenie odstránenia fyzickej poruchy v rámci záručnej opravy (reklamačné hlásenie) sa musí uskutočniť ihneď po zistení výskytu fyzickej poruchy.

Reklamačné hlásenie zasielajte na adresu výrobcu:

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel.: +421 903 457 129

V prípade uplatnenia reklamácie predávajúci odporúča pre rýchlejšie vybavenie reklamácie zaslanie vyplneného REKLAMAČNÉHO LISTU na emailovú adresu predajcu spolu s nasledujúcimi údajmi:

a) presný opis poškodenia a fotodokumentáciu

b) systém ochrany kotla (typ expanznej nádoby),

c) presnú adresu a telefónne číslo osoby nahlasujúcej reklamáciu.

Uvedené odporúčanie nie je pre nahlásenie reklamácie, teda vady povinné zo strany spotrebiteľa.

V prípade reklamácie nepravidelného spaľovania v kotly, dechtového znečistenia, prenikaniu dymu prikladacími dvierkami alebo zo zásobníka paliva musí byť k reklamačnému hláseniu priložená kópia kominárskeho posudku potvrdzujúceho, žé komínový prieduch spĺňa všetky podmienky obsiahnuté v návode na obsluhu pre danú veľkosť kotla ako aj predpísaný komínový ťah.

Omeškanie s vykonaním opravy nevzniká, ak dodávateľ alebo jeho zástupca bude pripravený odstrániť poruchu v termíne stanovenom reklamujúcim a nebude môcť vykonať opravu z príčin ktoré sa netýkajú ručiteľa (napr. chýba vhodný prístup k zariadeniu, elektrická energia, voda a pod.).

V prípade, že reklamujúci dvakrát znemožní prevedenie záručnej opravy aj napriek pripravenosti dodávateľa k jej prevedeniu, má sa za to, že reklamujúci rezignoval na nárok obsiahnutý v záručnom hlásení.

Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nesprávny výber kotla vzhľadom k veľkosti vykurovaných plôch (napr.inštalácia kotla s príliš malým alebo príliš veľkým výkonom v pomere k potrebám). Odporúča sa, aby bol výber kotla realizovaný v spolupráci s príslušnou projektovou kanceláriou alebo dodávateľom.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) koróziu oceľových súčiastok v dôsledku dlhodobej prevádzky kotla pri teplote obehovej vody do inštalácie ÚK nižšia ako 60 °C,

b) koróziu oceľových prvkov v dôsledku dlhodobej prevádzky kotla pri teplote spiatočnej vody z inštalácie ÚK nižšej ako 45 ° C,

c) chybnú montáž vykonanú neoprávnenou osobou, najmä odchýlky od noriem obsiahnutých v PN - 91 / B - 02413. Vykurovanie a teplárenstvo

d) poškodenie kotla vyplývajúce z použitia obehovej vody pre inštaláciu ÚK nesprávnej tvrdosti, v dôsledku ktorej dochádza k prepaľovaniu plechov z dôvodu nahromadenia vodného kameňa (chýbajúca úprava vody vo vykurovacom systéme),

e) nesprávne fungovanie kotla v dôsledku nesprávneho komínového ťahu alebo nesprávne vybraného výkonu kotla,

f) škody vzniknuté pri výpadku napájania

g) používanie paliva nízkej kvality alebo iného, ​​ako ktoré predpokladá výrobca (typ horáka).

Dodávateľ môže zaťažiť kupujúceho nákladmi súvisiacimy s neodôvodneným reklamačným hlásením. Môže tiež zaťažiť kupujúceho nákladmi na odstránenie fyzickej poruchy, pokiaľ jej príčinou bola nesprávna prevádzka kotla.

Zanedbateľné vady nemajú vplyv na úžitkovú hodnotu kotla a nevzťahuje sa na ne záruka.

Inštaláciu kotla do vykurovacieho systému môže vykonať iba odborná firma, ktora vlastní všeobecné inštalatérske oprávnenie.

Prvé spustenie kotla a všetky opravy a činnosti prekračujúce rozsah užívateľských činností popísaných v návode na obsluhu môže vykonať len personál zaškolený výrobcom.

Spoločnosť ALMIS s.r.o. nenesie zodpovednosť za:

a) škody spôsobené výrobkom počas jeho prevádzky alebo poruchy,

b) zamŕzaniu inštalácie iných prvkov stavby v dôsledku poruchy kotla, ak odstavenie kotla je spôsobené chýbajúcou náhradnou súčiastkou, ktorá sa prirodzene opotrebúva.

Záruka sa vzťahuje iba na poškodenie vyplývajúce zo skrytých výrobných alebo materiálových vád pod podmienkou, že:

- Kotol bol používaný v súlade s návodom na obsluhu a bolo používané príslušenstvo doporučované výrobcom

- Kotol nebol demontovaný ani modifikovaný neoprávnenými osobami, nebol zničený (odstránený) typový štítok kotla.

V prípade zistenia neodôvodnenej reklamácie cestovné náklady zamestnanca záručného servisu bude hradiť reklamujúci.

Výmena reklamovanej súčiastky servisným pracovníkom na výrobok bez porúch nie je rovnaká so záručnou opravou. V prípade, že servisný pracovník nemôže zistiť u klienta jednoznačnú príčinu poruchy, výrobca si vyhradzuje právo previesť posudok za účelom zistenia príčiny vzniku poškodenia. Posudok bude vykonaný v sídle firmy výrobcu v termíne do 60 dní od dátumu prevedenia výmeny alebo opravy. V prípade zistenia poškodenia vzniknutého z nezávislých príčin u výrobcu(napr. nesprávne prevedená pripojovacia inštalácie kotla, zaplavenie, sieťové prepätie, mechanické poškodenie, skrat v inštalácii) výrobca vystaví príslušnú faktúru užívateľovi za výmenu /opravu. Faktúra spoločne s protokolom o posúdení a poškodenou súčiastkou bude odoslaná užívateľovi. V prípade neuhradenia faktúry v termíne bude užívateľovi pozastavená záruka do doby uhradenia pohľadávky.

Zákazníkom, ktorí tovar používajú na účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, záručná doba stanovená nie je občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do SR. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená len pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci podnikateľskej činnosti(nákup na IČ).

Reklamácia

V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru, (viď. Odsek Záručné podmienky a Reklamácia)

Podmienky pre uznanie reklamovaných vád v záruke

1. Kotol bol namontovaný firmou, ktora v čase inštalácie mala platný certifikát montážne firmy na montáž daného kotla.

2. Kotol bol uvedený do prevádzky firmou, ktorá v čase uvedenia do prevádzky mala platný certifikát servisnej firmy k servisu a uvedenie daného kotla do prevádzky.

3. Kotol bol inštalovaný v súlade s platnou legislatívou SR.

4. pri inštalácii kotla boli dodržané požiadavky na inštaláciu dané výrobcom, najmä ochrana teploty vratnej vody.

5. Počas prevádzky boli dodržané podmienky prevádzky a údržby kotla popísané v návode na obsluhu k danému výrobku.

Vybavenie reklamácie

Dodávateľ či servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky alebo emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Lehota pre vybavenie reklamácie je podľa zákona 634/1992 Zb. 30 dní.

5. Odstúpenie od zmluvy

Právo zákazníka na odstúpenie:

Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade s § 53, odsek 7 § 54 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Právo dodávateľa na odstúpenie

Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť iba do okamihu odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

Postup v pripade odstúpenia od zmluvy

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.

SKU 100
€875
SKU 110
€925
SKU 120
€1365
Page 1 of 5

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image